Nomenament de Jaume Ferrer com a Generós

1486, desembre, 22. Salamanca per Ferran el Catòlic.

Nombramiento de Jaime Ferrer


De Joan Carreres i Joan Aulina i d’altres. Nós, Ferran, etc. Com que vosaltres, els nostres fidels […] Guillem Rosset, de la parròquia de Fares; Joan Benajam, Jaume Ferrer, de la parròquia de Fontcuberta […] en aquell temps que vàrem estar assetjats per alguns catalans, aleshores desobedients al sereníssim rei pare i senyor nostre, de cèlebre memòria, en la ciutat de Girona, juntament amb la sereníssima reina mare nostra d’inesborrable memòria, moguts pel vostre amor innat i fidelitat, vàreu entrar en aquella ciutat i, lluitant amb valor, us vàreu posar al devant en la defensa de la ciutat i de nosaltres, sense refusar el perill per la vostra vida, tal com correspon als fidels d’anar al nostre servei, la qual obediència no era fer poca cosa en aquell temps, tant pel perill imminent com per l’escasetat i penúria de les persones fidels, quan per obra d’alguns, cuasi tots els catalans tenien aleshores la seva voluntat contrària a nosaltres; vosaltres, tot i procedir de família de pagesos, us vàreu comportar amb esperit generòs, de manera que, tal com vàrem saber per informació d’alguns testimonis, i havent promès la dita sereníssima reina mare nostra de premiar-vos amb un títol de generositat i d’alliberar-vos perpètuament a vosaltres i les vostres cases de tota


servitut plebea i del pagament de vectigals […] tota servitut plebea i del pagament de vectigals […] Nós que vàrem veure el perill en què vàren participar, creiem que no s’ha de postergar més allò que és degut al vostre mèrit. Així, veient que la Virtut us va concedir en mèrits allò que la Fortuna us va negar en béns, sabent també que tots vosaltres abans del dit setge teníeu propietats suficients, i que sent fidels nostres vàreu patir la crema de cases i destrucció de béns, i donat que les virtuts i els valors de l’ànim són més considerats que els de la fortuna i són dignes de més gran premi, pel tenor del present nostre privilegi fermament i per sempre valedor, a vós els sobre esmentats i a cada un de vosaltres i tota la vostra família i descendència i cada un dels vostres descendents per línia directa, pels motius més amunt expressats, us elevem a l’honor de la Generositat […] i puguin lícitament vestir el cinyell militar i elevar-vos al grau, honor i estat militar, per a la qual cosa us en donem autoritat i lliure facultat i que ara i quan sigui en el futur gaudiu i pugueu gaudir perpètuament vós i tots i cada un dels vostres descendents, tan en les persones com en els béns, de totes i cada una de les gràcies, honors, privilegis, franqueses, prerrogatives, llibertats, immunitats, usatges i usos que poden i acostumen a gaudir els cavallers guarnits amb el cinyell militar o les


persones militars, generoses o de paratge, com es recullen en els Furs d’Aragó, els Usatges i Constitucions de Catalunya […] Diem a l’il·lustríssim Joan, Príncep d’Astúries i de Girona, estimat fill i hereu i successor nostre en els regnes de Castella i Aragó, després dels nostres feliços dies, si vol obtenir la benedicció paterna, i diem, notifiquem i manem al nostre lloctinent general de governador en el Principat de Catalunya, als veguers, justícies, batlles, sobrejunters i a tots els altres i cada un dels nostres oficials, tant en el Principat de Catalunya com en altres llocs dels nostres dominis […] En testimoni de les quals coses manem fer la present, unida al nostre segell comú pendent. Datada a la nostra ciutat de Salamanca, el dia 22 del mes de desembre, l’any de la nativitat 1486, l’any dels nostres regnes, és a dir, l’any 18 de Sicília, l’any 13 de Castella i Lleó, l’any 8 del regne d’Aragó i d’altes dominis. Signe de Ferran, rei de Castella, d’Aragó, de Lleó, de Sicília, etc. Yo el rey.[…] Signe meu, Felip Climent, protonotari del sereníssim senyor rei i notari públic per la seva autoritat per tota la terra i dominació reial, qui vaig fer escriure i cloure les predites coses per manament del dit senyor rei. El senyor rei em va manar a mi, Felip Climent, i ho varen veure el vicecanceller i el tresorer general en nom del proconservador.